Privacy beleid van Lis Hartel

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MANEGE LIS HARTEL verwerkt van haar (leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden). Indien je lid wordt van MANEGE LIS HARTEL of om een andere reden persoonsgegevens aan MANEGE LIS HARTEL verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MANEGE LIS HARTEL, Manegeweg 1, 3941 SP Doorn, 0343-521807, KvK nummer 30146783. De functionaris leden is bereikbaar via secreataris@lishartel.nl

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT LIS HARTEL EN VOOR WELK DOEL
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht. b) jouw adresgegevens en indien van toepassing die van jouw wettelijk vertegenwoordiger. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv het indelen van de lessen en social media accounts

2.2 MANEGE LIS HARTEL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MANEGE LIS HARTEL. c) naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving:

MANEGE LIS HARTEL gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van MANEGE LIS HARTEL te zenden. Je kunt je afmelden voor deze mailingen door een mail te sturen naar secretaris@lishartel.nl”.

3. BEWAARTERMIJNEN
3.1 MANEGE LIS HARTEL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot het maximale wettelijke bewaartermijn mbt de administatieve regelgeving na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens gewist.

3.2 Je naam en mailadres worden met jouw toestemming na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MANEGE LIS HARTEL en je te informeren over de ontwikkelingen van MANEGE LIS HARTEL.

3.3 Je bankgegevens en de verstrekte machtiging incasso worden na afloop van de wettelijke regelgeving mbt bewaarplicht van de administratieve bewaartermijn van het lidmaatschap vernietigd.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MANEGE LIS HARTEL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MANEGE LIS HARTEL gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN KLACHTEN
5.1 Via de ledenadministratie van MANEGE LIS HARTEL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MANEGE LIS HARTEL zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop MANEGE LIS HARTEL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@lishartel.nl

6. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Wil je meer lezen over Manege Lis Hartel?

Geschiedenis De vorming en tot standkoming van Lis Hartel als plus manege
Voor wie Voor wie is eigenlijk manege Lis Hartel
Team en bestuur Alle bestuurlijke informatie op een rijtje
Rondleiding Hoe ziet het er eigenlijk uit in onze manege
Voorwaarden De voorwaarden van Lis Hartel
Cookiebeleid Koekjes en kruimels voor het internetverkeer